Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading EUR / JPY

Kto powinien rozważyć inwestowanie w parę euro/jen?

 1. Każdy, kto ma dobrze ugruntowane przekonania dotyczące perspektyw gospodarek strefy euro i Japonii. Zakup właściwej waluty pozwala takim inwestorom na postawienie pieniędzy na to, czy lepiej będzie radzić sobie gospodarka strefy euro, czy gospodarka japońska.
 2. Każdy, kto chce zabezpieczyć pozycję poza strefą euro bądź Japonią. Inwestorzy posiadający duże pozycje na japońskich akcjach mogliby podejmować próby dywersyfikacji (zróżnicowania) portfela, kupując euro, i vice versa.
 3. Inwestorzy jednosesyjni. Krótkoterminowe — a niekiedy bardzo krótkoterminowe — wahania kursu wymiany stwarzają krótkie, ale potencjalnie lukratywne okazje dla bystrych inwestorów.

Co trzeba wiedzieć o euro i jenie?

Jen jest narodową walutą, której historia sięga XIX wieku. Euro z kolei jest w świecie walut nowicjuszem — ponadnarodową jednostką monetarną, której historia sięga zaledwie roku 1999.

Emisja jenów nie tylko stanowi wyłączną prerogatywę władz jednego kraju — w przeciwieństwie do składającej się z 19 państw strefy euro — lecz również podlega nadzorowi politycznemu w znacznie szerszym zakresie, zarówno w porównaniu z euro, jak i w porównaniu z funtem szterlingiem, a nawet dolarem.

Podczas gdy japońska waluta służy jednorodnemu społecznie narodowi o wspólnym języku i historii, euro pozostaje w obiegu w wielojęzycznej unii walutowej sięgającej od rosyjskiej granicy do Atlantyku i od koła podbiegunowego do przedproży Afryki.

Para walutowa euro/jen okazuje się nieodparcie kusząca dla wielu inwestorów walutowych. Mimo wszystkich istotnych różnic dzielących te waluty, mają one pewne cechy wspólne. Wszystkie te różnice mogą sprzyjać atrakcyjności tych dwóch globalnych walut oraz zainteresowaniu zajmowaniem pozycji na ich parze.

Jakie czynniki wpływają na kurs pary euro/jen?

 • Zarówno euro, jak i jen należą do elitarnego koszyka walut rezerwowych utrzymywanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Waluty rezerwowe MFW są z kolei podstawą dla jego wewnętrznej waluty, zwanej "specjalnymi prawem ciągnienia" (SDR). Do pozostałych walut rezerwowych w koszyku należą dolar, funt szterling oraz waluta Chin, juan (renminbi).
 • Gospodarka, której służy euro, jest znacznie większa od japońskiej — jej PKB wynosi 12 bilionów dolarów w porównaniu 5 bilionami dolarów w przypadku Japonii. Obydwie gospodarki należą jednak do największych na świecie, a ponadto są dla siebie nawzajem znaczącymi partnerami handlowymi.
 • Zarówno Europejski Bank Centralny (EBC), jak i Bank Japonii realizują obecnie politykę zerowych, a nawet ujemnych stóp procentowych. Choć z odmiennych powodów, zarówno strefa euro, jak i Japonia cierpią z powodu powolnego bądź nieistniejącego wzrostu gospodarczego, uważając się za podmioty wymagające stosowania monetarnych bodźców stymulacyjnych.
 • Tego rodzaju podejście nie pokrywa się z tym stosowanym w szczególności przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, gdzie polityka monetarna w najbliższej przyszłości będzie raczej zacieśniana niż poluzowywana. Przyjęta strategia monetarna sprawia jednak, że para euro/jen jest bardziej podatna na pogłoski lub informacje o zmianach polityki EBC lub Banku Japonii.
 • Ponieważ władze Japonii mają większą swobodę działania niż ich europejscy odpowiednicy, mogą wprowadzać nowe inicjatywy mające na celu dewaluację jena, a tym samym zwiększenie eksportu, nie informując rynków z dużym wyprzedzeniem. To z kolei może destabilizować wszelkie pozycje zajęte na parze euro/jen.
 • Kolejnym potencjalnym źródłem zmienności pary euro/jen jest występowanie w obrębie strefy euro krajów należących do grupy siedmiu największych gospodarek świata — Niemiec, Francji i Włoch — z których każdy ma własne, narodowe interesy i plany działania.

Podstawy handlu parą euro/jen

 • Najprostszą opcją jest zakup lub sprzedaż euro lub jenów w postaci pliku banknotów bądź (co rozsądniejsze) za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez instytucję finansową lub bank. Nie jest to, niestety, metoda, która kiedykolwiek otrzyma nagrodę za innowacyjność finansową, jednak w zamian za to jest bardzo łatwa do zrozumienia.
 • Można też posłużyć się instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty futures i opcje, pozwalającymi na zajęcie pozycji na ruchach kursowych bez konieczności posiadania samych walut. Jeśli jednak inwestycja się nie powiedzie — innymi słowy, jeśli przypuszczenia dotyczące przyszłego kursu waluty okażą się niesłuszne — inwestycja w instrumenty pochodne może okazać się ryzykowna, a ostatecznie również kosztowna.
 • Kontrakty na różnice kursowe (CFD). Instrumenty te stały się najpopularniejszym sposobem inwestowania na wszelkiego rodzaju rynkach finansowych. Kontrakt CFD to zawierany przez inwestora i dom maklerski kontrakt na wzajemną zapłatę różnicy między ceną instrumentu w momencie podpisania kontraktu a jego ceną w dniu jego zakończenia. Są to produkty lewarowane, co oznacza, że można zająć pozycję na wybranych instrumentach, inwestując jedynie niewielki procent pełnej wartości nabywanych aktywów. Mimo iż jest to okazja do osiągnięcia większego zysku, w przypadku niekorzystnych zmian kursów rynkowych można stracić kwotę wyższą od wpłaconego depozytu. Kolejne zagrożenie wiąże się z tym, że wahania kursu mogą spowodować szybkie zmiany salda rachunku. Jeśli nie będziesz mieć na rachunku wystarczającej ilości środków, aby pokryć niedobór w takich sytuacjach, Twoja pozycja będzie mogła zostać zamknięta automatycznie, gdy saldo spadnie poniżej określonego poziomu, nazywanego poziomem automatycznego zamknięcia (ang. close-out). Zlecenia typu stop mogą ograniczać ryzyko, jednak w przypadku szybkich wahań kurs może wzrosnąć powyżej pożądanego poziomu lub spaść poniżej niego zanim realizacja sprzedaży będzie możliwa. Może to skutkować wzrostem strat.

Co należy wziąć pod uwagę w przypadku inwestycji w euro i w jena?

Rynek, na którym notowane są waluty dwóch wiodących gospodarek, strefy euro i Japonii, jest dobrze ugruntowany. Jest to również rynek płynny, na którym popyt na euro i jena jest praktycznie nieograniczony. Gospodarki strefy euro i Japonii mają jednak własne problemy, a od pewnego czasu stosowane są w nich niekonwencjonalne środki z zakresu polityki monetarnej, których celem jest przywrócenie wzrostu gospodarczego.

Dobre wyczucie wzajemnych zależności pomiędzy tymi dwoma walutami ma kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów w parę euro/jen.

Analiza techniczna dla EUR / JPY