Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading FRA40

Inwestowanie we FRA40: co należy wziąć pod uwagę

Indeks CAC 40, znany również jako France 40 lub FRA40, jest indeksem benchmarkowym obejmującym 40 największych spółek notowanych na giełdzie Euronext w Paryżu. Wraz z indeksami DAX i FTSE jest uważany za ważny miernik dla ogólnej kondycji europejskiej gospodarki. Jego skład ma odzwierciedlać zrównoważony portfel francuskich spółek, a raz na kwartał specjalny komitet przeprowadza korektę wag poszczególnych akcji. Każdemu składnikowi przypisuje się wagę na podstawie względnej kapitalizacji rynkowej. Ponieważ jest to indeks, a nie instrument finansowy, nie można w niego inwestować bezpośrednio. Istnieje jednak kilka instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures, fundusze ETF i kontrakty CFD, które umożliwiają inwestowanie we FRA40.

Kto powinien włączyć indeks FRA40 do swojego portfela?

  1. Podmioty inwestujące w akcje: inwestorzy nabywający akcje poszczególnych spółek na rynku europejskim, a konkretnie na giełdzie Euronext Paris, mogą rozważyć wykorzystanie indeksu FRA40 jako narzędzia zabezpieczającego, aby zmniejszyć ryzyko i zdywersyfikować swoje portfele.
  2. Inwestorzy długoterminowi: podobnie jak w każdym kraju rozwiniętym, francuska gospodarka dąży do stałego wzrostu. Ponieważ indeks CAC 40 pełni funkcję barometru krajowej gospodarki, wielu inwestorów długoterminowych inwestuje w niego, wierząc, że z czasem będzie ona wykazywać większy wzrost.
  3. Inwestorzy jednosesyjni: ponieważ poziom FRA40 może istotnie zmieniać się w ciągu jednego dnia, niektórzy inwestorzy próbują wykorzystać te ruchy cenowe, aby uzyskać krótkoterminowy zysk.
  4. Inwestorzy uwzględniający stan gospodarki globalnej: niektórzy inwestorzy opierają swoje portfele na produktach inwestycyjnych, które śledzą wiodące wskaźniki z całego świata. Indeks FRA40 jest mile widzianym dodatkiem do takiego portfela, ponieważ reprezentuje jedną z najsilniejszych gospodarek w Europie.

Co wpływa na poziom indeksu FRA40?

Mimo iż siedziba giełdy Euronext Paris znajduje się we Francji, wchodzi ona w skład grupy Euronext NV, która prowadzi również giełdy w Amsterdamie, Brukseli i Lizbonie. Dlatego też jej bliskie powiązania z sąsiednimi gospodarkami sprawiają, że indeksy Euronextu są bardziej narażone na trendy panujące na całym kontynencie — zwłaszcza te, które mają wpływ na Unię Europejską. Co więcej, wiele wchodzących w skład indeksu spółek będących przedmiotem obrotu w Paryżu ma właścicieli spoza Francji. Do czynników wpływających na poziom indeksu należą:

  1. Decyzje w sprawie stóp procentowych: Europejski Bank Centralny (EBC) jest najbardziej wpływowym graczem w europejskiej gospodarce. Ponieważ decyduje on o polityce pieniężnej kształtującej całą strefę euro, decyzje takie jak te dotyczące poziomu stóp procentowych będą najprawdopodobniej wpływać na wiodące europejskie indeksy, w tym FRA40.
  2. Wall Street: gospodarka amerykańska ma ogromne znaczenie dla gospodarki globalnej i często wyznacza tempo zmian na światowych rynkach. Dlatego też gdy na rynkach w Stanach Zjednoczonych panuje hossa, zyskiwać mogą również rynki europejskie, a gdy za Atlantykiem kursy spadają, ceny akcji europejskich mogą podążać za nimi. Ponieważ pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą występuje istotna różnica stref czasowych, skutki wydarzeń w USA niekiedy odczuwane są na giełdach europejskich dopiero w następnym dniu sesyjnym.
  3. Euro: od 2002 r. większość członków UE, w tym Francja, używa euro jako krajowego środka płatniczego. Ponieważ jednak jest ono wykorzystywane w tym celu w 19 krajach, może niekiedy ulegać wpływom wydarzeń w poszczególnych państwach, jednocześnie wywierając wpływ na wszystkie pozostałe kraje strefy euro — a tym samym również indeks FRA40.
  4. Ponieważ indeks obejmuje akcje 40 spółek, znaczące zmiany cen walorów poszczególnych przedsiębiorstw — zwłaszcza tych, których udział w indeksie jest wysoki — mogą zmieniać poziom całego indeksu.

FRA40: benchmark z definicji

Podczas gdy wiele wskaźników jest uznawanych za punkty odniesienia dla ich poszczególnych gospodarek, FRA40 jest nim z definicji. Wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu należą do pierwszej setki największych spółek o dużej kapitalizacji znajdujących się w obrocie we Francji, jednak zaliczająca się do niego czterdziestka wybierana jest nie według wielkości, lecz na podstawie szeregu innych kryteriów. Główną wytyczną, którą stosuje "Conseil Scientifique" (organ zarządzający indeksu) podczas jego tworzenia, jest zapewnienie, by był on "odpowiednim punktem odniesienia dla celów zarządzania portfelem". Oznacza to, że czynniki takie jak dywersyfikacja i zarządzanie ryzykiem mają wysoki priorytet przy podejmowaniu decyzji, które akcje należy uwzględnić, a które wykluczyć. Komitet koryguje wagi indeksu raz na kwartał, aby zapewnić jego zgodność z wytycznymi. W pewnym sensie CAC 40 to portfel modelowy dla inwestycji tematycznej w duże francuskie spółki.

Historia indeksu FRA40

Indeks CAC (Cotation Assistée en Continu, fr. "Wspomagane Notowania Ciągłe") został utworzony w 1987 roku. Ten znany również jako France 40 indeks został utworzony w celu odzwierciedlenia obecnego stanu francuskiej gospodarki, a jego początkowy poziom był równy 1000 punktów bazowych, co odpowiadało 347 miliardom franków francuskich. Indeks osiągnął najwyższy poziom — ponad 6000 punktów — w roku 2000, ale później załamał się w następstwie pęknięcia bańki dotcomowej. W drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku indeks osiągnął łączną kapitalizację na poziomie ponad 1,2 biliona euro.

Wniosek: FRA40 to jeden z najważniejszych europejskich indeksów

Będąc jednym czołowych europejskich indeksów, mającym na celu reprezentowanie dobrze zbilansowanego francuskiego portfela akcji, CAC 40 dobrze realizuje swój cel, jakim jest śledzenie rynku. To, że kryteria włączania zapasów nie są arbitralne, ale raczej uwzględniają określone uwarunkowania, czyni z niego doskonałe narzędzie dla przedsiębiorców i inwestorów, którzy chcą lepiej zrozumieć francuską gospodarkę. Jego skład, obejmujący globalne marki takie jak Airbus, L'Oreal czy Renault, przypomina zrównoważony portfel tematycznej inwestycji we francuską gospodarkę.

Wraz z brytyjskim FTSE i niemieckim DAX in CAC jest jednym z głównych wskaźników ogólnej kondycji europejskiej gospodarki. Ponieważ Unia Europejska nastawiona jest na wzrost, można założyć, że indeks FRA40 będzie nadal zapewniać możliwości inwestycyjne inwestorom zarówno długo-, jak i krótkoterminowym.

Analiza techniczna dla FRA40