Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading SPX500

Inwestowanie w indeks US500: co wziąć pod uwagę

Indeks ten jest jednym z najważniejszych wskaźników porównawczych (benchmarków) w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Każdej z 500 spółek wchodzących w skład indeksu przypisuje się inną wagę w oparciu o łączną kapitalizację rynkową. Wybór poszczególnych komponentów jest przeprowadzany przez wyznaczony komitet w oparciu o ścisłe kryteria, takie jak minimalna kapitalizacja rynkowa w wysokości 6,1 miliarda USD. Na poziom indeksu mogą mieć wpływ różne czynniki — zarówno związane z gospodarką amerykańską, takie jak decyzje dotyczące stóp procentowych i kondycja USD, jak i związane z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w skład indeksu.

Kto powinien włączyć indeks US500 do swojego portfela?

  1. Ponieważ indeks ten składa się z 500 komponentów, jest wysoce zdywersyfikowany i może być wykorzystywany jako narzędzie zabezpieczające dla inwestorów, którzy koncentrują się na poszczególnych akcjach.
  2. Inwestorzy długoterminowi: zarówno każda ze spółek z osobna, jak i amerykańska gospodarka jako całość są nastawione na generowanie zysków i zwiększanie swojej wartości w czasie. Z tego powodu wielu inwestorów korzysta z tego indeksu jako długoterminowego narzędzia inwestycyjnego, z nadzieją na uzyskanie długoterminowych zysków.
  3. Inwestorzy zainteresowani surowcami i walutami: na różne rynki wpływają różne czynniki. Choć występują trendy, które mogą wpływać na kilka klas aktywów, często zdarza się, że jedna klasa aktywów przynosi straty, gdy inna wykazuje zyski. Dlatego też inwestorzy, którzy obracają instrumentami finansowymi z innych klas, mogą używać tego indeksu jako narzędzia dywersyfikacji, aby zwiększyć stabilność portfela.
  4. Inwestorzy jednosesyjni: pomimo tego że indeks ten jest postrzegany jako stabilny instrument finansowy, jego zmienność można obserwować nawet w ciągu jednego dnia — często sięga ona kilku procent. Dlatego niektórzy inwestorzy jednosesyjni próbują wykorzystać te zmiany, kupując i sprzedając US500 tego samego dnia.

Co wpływa na kursy akcji spółek składających się na ten indeks?

Analizowanie każdego z komponentów tego znaczącego indeksu w celu określenia, jak będą się zmieniać kursy poszczególnych spółek, jest zbyt skomplikowane. Dlatego też inwestorzy analizujący czynniki wpływające na poziom tego indeksu zwykle biorą pod uwagę te, które wpływają na poszczególne grupy jego składników lub na indeks jako całość. Czynniki te obejmują:

  1. Trendy rynkowe: jest to scenariusz typu "co było pierwsze: jajko czy kura", ponieważ niekiedy wzrostowy trend rynkowy może podnieść poziom tego indeksu, a kiedy indziej z powodu jego ogromnego znaczenia jego rosnący poziom może skutkować hossą w innych obszarach rynku.
  2. Rezerwa Federalna: ponieważ decyzje dotyczące stóp procentowych wpływają zarówno na spółki wchodzące w skład indeksu, jak i na zachowania inwestorów, polityka pieniężna Fedu może mieć ogromny wpływ na poziom indeksu.
  3. Polityka rządu: w drugiej połowie 2017 r. temat reformy podatkowej był w Stanach Zjednoczonych intensywnie dyskutowany, aż do momentu, gdy reforma weszła w życie, skutkując znaczącym obniżeniem opodatkowania korporacji. Oznacza to, że firmy płacą teraz niższe podatki i mogą osiągać wyższe zyski. W rezultacie akcje wielu spółek podrożały, ponieważ inwestorzy mieli większą wiarę w zyski, które mogłyby one osiągnąć dzięki niższym obciążeniom podatkowym.
  4. Dane rynkowe: w ciągu roku publikowane są liczne raporty, takie jak m.in. comiesięczne zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, cokwartalne dane o PKB czy wskaźniki cen. Każdy z tych raportów może wpłynąć na amerykański rynek i zmienić jego postrzeganie przez inwestorów. Ponieważ indeks ten odzwierciedla aktualne warunki rynkowe, takie raporty mogą mieć na niego wpływ.

Barometr amerykańskiej gospodarki

Stany Zjednoczone mają najsilniejszą gospodarkę na świecie i są domem dla wielu międzynarodowych korporacji oraz gigantycznych firm. Znane na całym świecie przedsiębiorstwa, takie jak Apple, Facebook, Google i 3M, mają siedziby w USA i są częścią tego indeksu. Nie jest tajemnicą, że korporacje mają nie tylko ogromne wpływy, ale i olbrzymie znaczenie dla kondycji gospodarki oraz dobrobytu. Ponadto ze względu na to, że indeks składa się z różnych akcji, inwestycje napływające do śledzących go funduszy ETF wpływają również na same akcje, ponieważ rośnie zgłaszany na nie popyt.

Ponieważ SPX500 obejmuje akcje 500 największych spółek, jest uważany za wskaźnik wyprzedzający ogólnej kondycji i stabilności gospodarki. Z tego powodu jest często wykorzystywany jako miernik sukcesu ekonomicznego innych instrumentów inwestycyjnych. Termin "pokonać benchmark", stosowany do opisania produktu inwestycyjnego, często odnosi się do tego, że dany instrument inwestycyjny przyniósł zwrot wyższy niż ten indeks.

Historia indeksu US500

Mimo iż indeks ten, początkowo nazywany "Composite Index", powstał już w 1923 roku, dopiero w 1957 roku został rozszerzony do 500 spółek. Oparty na najlepszych dostępnych technologiach indeks prezentuje dane w czasie rzeczywistym, a jego poziom jest obliczany na bieżąco w ciągu każdego dnia sesyjnego w celu odzwierciedlenia wartości jego składników. Komitet zarządzający indeksu okresowo zmienia jego skład, tak by jak najlepiej odzwierciedlał on aktualne warunki rynkowe. Na przykład w ciągu 10 lat od 1 stycznia 2005 r. do 1 stycznia 2015 r. wymieniono 188 składników indeksu. Do kryteriów włączenia do indeksu należą łączna kapitalizacja rynkowa oraz wolumen obrotów akcjami. Choć początkowo indeks zawierał tylko spółki zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, obecnie indeks ten obejmuje spółki zagraniczne, o ile są przedmiotem obrotu na jednej z głównych krajowych giełd papierów wartościowych.

Wniosek: ten indeks pozostanie istotnym elementem amerykańskich finansów

Ponieważ US500 jest indeksem, nie jest instrumentem zbywalnym i nie można w niego inwestować bezpośrednio. Istnieją jednak różne instrumenty pochodne, takie jak fundusze ETF i kontrakty CFD, które umożliwiają inwestowanie w ten indeks. US500 jest i najprawdopodobniej pozostanie bardzo dobrze ugruntowanym elementem amerykańskiego rynku finansowego.

Indeks zasadniczo nieustannie rośnie w długim terminie i dlatego wielu inwestorów decyduje się na zakup i utrzymywanie śledzących go produktów. Mimo tego że indeks jest narażony na skutki istotnych wydarzeń rynkowych, takich jak Wielka Recesja z lat 2008–2009, jego zróżnicowany skład, wsparty ogólną siłą amerykańskiej gospodarki, najprawdopodobniej pomoże w utrzymaniu jego statusu jako punktu odniesienia i okazji inwestycyjnej.

Analiza techniczna dla SPX500