Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading SPX500

Investera i US500: Vad man ska ta hänsyn till

Detta index är ett av de viktigaste riktmärkena för den amerikanska ekonomin. Vart och ett av de 500 företagen i indexet tilldelas olika vikt, som är baserad på dess totala marknadsvärde. Valet av varje komponent utförs av en särskild kommitté med strikta kriterier, såsom ett marknadsvärde på minst 6,1 miljarder dollar. Indexets pris kan påverkas av olika faktorer som är relaterade till den amerikanska ekonomin, såsom räntebeslut och US-dollarns styrka samt faktorer som rör företagen inom indexets sammansättning.

Vem ska ta med US500 i sin portfölj?

  1. Aktiehandlare: Eftersom indexet har 500 komponenter är det mycket diversifierat och kan användas som ett hedging-verktyg för handlare som fokuserar på enskilda aktier.
  2. Långsiktiga investerare: Varje enskilt företag och den amerikanska ekonomin som helhet är inriktade på att generera vinster och öka deras värde över tiden. Av denna anledning använder många investerare detta index som ett långsiktigt investeringsverktyg i hopp om att dra nytta av långsiktig avkastning.
  3. Råvaru- och valutahandlare: Olika marknader påverkas av olika faktorer. Även om det finns trender som kan påverka flera tillgångsklasser är det också vanligt att en viss tillgångsklass uppvisar förlust medan en annan uppvisar vinst. Därför kan handlare som handlar med finansiella instrument från andra klasser använda US500 som ett diversifieringsverktyg för att öka portföljens stabilitet.
  4. Dagshandlare: Även om det uppfattas som ett stabilt finansiellt instrument kan detta index uppvisa volatilitet under en enda dag, ibland på flera procent. Därför försöker vissa dagshandlare att dra nytta av dessa rörelser genom att köpa och sälja US500 samma dag.

Vad driver priserna inom detta index?

Det är alltför komplicerat att bryta ner varje komponent i detta stora index och bestämma hur varje företag som ingår i det kommer att uppträda vid varje givet tillfälle. När man tittar på vad som driver priset för indexets finansinstrument brukar analytiker ta hänsyn till faktorer som påverkar en grupp komponenter eller indexet som helhet. Dessa faktorer innefattar:

  1. Marknadstrender: Detta är ett hönan eller ägget-scenario eftersom en optimistisk marknadstrend ibland kan öka indexet och ibland kan en optimistisk US500, på grund av sin enorma vikt, driva andra delar av marknaden uppåt.
  2. USA:s centralbank: Eftersom räntebeslut påverkar både företagen i indexet och investerarnas beteende, kan centralbankens penningpolitik ha en enorm inverkan på indexet.
  3. Statlig politik: Under andra halvåret 2017 pågick en debatt om en skattereform i USA. När reformen till slut trädde i kraft fick företag stora skattelättnader. Det innebar att företagen nu betalade lägre skatter och skulle kunna generera högre vinster. Till följd av detta ökade många aktier eftersom investerare hade större förtroende för vinsten som dessa aktier kunde ge dem tack vare den sänkta skatten.
  4. Marknadsdata: Många rapporter ges ut under ett enda år, som den månatliga Non-Farm Employment-rapporten, kvartalsvisa BNP-data, prisindex och många andra. Var och en av dessa rapporter kan påverka den amerikanska marknaden och förändra människors uppfattning om den. Eftersom detta index återspeglar nuvarande marknadsförhållanden kan det påverkas av sådana rapporter.

En trendindikator för den amerikanska ekonomin

USA har den starkaste ekonomin i världen och är hem för ett stort antal multinationella företag och storföretag. Välkända, internationella företag som Apple, Facebook, Google och 3M är alla baserade i USA och ingår i detta index. Det är ingen hemlighet att företag representerar några av de mest inflytelserika faktorerna i landet och har stor betydelse för dess välstånd och ekonomiska välbefinnande. Indexet består av olika aktier och när investeringar görs i börshandlade fonder som följer indexet påverkar de också själva aktierna eftersom efterfrågan ökar.

Eftersom US500 innehåller 500 av de största företagen anses det vara en ledande indikator på ekonomins övergripande hälsa och stabilitet. Av detta skäl används det ofta som en måttstock för att mäta den ekonomiska framgången för andra investeringsinstrument. När uttrycket "slå riktmärket" används för att beskriva en investeringsprodukt hänvisar det ofta till faktumet att detta specifika investeringsinstrument utklassade detta index.

US500-indexets historia

Detta index, som ursprungligen kallades "Composite Index", skapades 1923, men det var först 1957 som det utvidgades till att omfatta 500 företag. Genom att använda bästa tillgängliga teknik presenterar indexet data i realtid och dess pris beräknas ständigt om varje handelsdag för att återspegla värdet av dess komponenter. Indexets styrande kommitté ändrar sammansättningen med jämna mellanrum för att efter bästa förmåga återspegla de rådande marknadsförhållandena. Under tioårperioden mellan den 1 januari 2005 och den 1 januari 2015 ersattes 188 komponenter i indexet. Några av kriterierna för inkludering är total marknadsandel och volym på börsen. Inledningsvis ingick endast företag som hade inkorporerats i USA, men nu ingår icke-amerikanska företag i US500 så länge de är noterade på en av de viktigaste börserna i USA.

Slutsats: detta index förblir en stor del av den amerikanska finansmarknaden

Eftersom US500 är ett index och därmed inte en omsättningsbar tillgång går det inte att investera i det direkt. Det finns dock olika derivat, t.ex. börshandlade fonder och CFD:er, som gör det möjligt att investera i indexet. US500 är en väletablerad del av den amerikanska finansmarknaden och sannolikt kommer den att förbli det.

Indexets har generellt gjort en konstant vinst över tiden, vilket är anledningen till att många investerare väljer att investera i investeringsprodukter som spårar det som en långsiktig investering. Trots att det exponeras för stora marknadshändelser, som den stora lågkonjunkturen 2008–2009, kommer dess diversifierade sammansättning, som backas upp av den amerikanska ekonomins övergripande styrka, sannolikt att hjälpa till att behålla dess status som riktmärke och investeringsmöjlighet.

Teknisk analys för SPX500